Všeobecné obchodní podmínky platné pro internetový obchod

Základní ustanovení a definice

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako "VOP") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, společností DSM Kosmetika sro, se sídlem: Alvinczyho 24, 040 01 Košice IČO: 50 449 877, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 39864 / V (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího www.deadseamineral.sk.
 • Základní údaje prodávajícího:
Obchodní jméno: DSM Kosmetika s.r.o.
IČO: 50 449 877
Adresa: Alvinczyho24, 040 01 Košice
Tel. č .: 055/622 04 80
e-mail: info@deadseamineral.sk
IČO: 50 449 877
DIČ: 2120345634
 • Tyto VOP byly vypracovány v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení EPAR"). Ustanovení VOP a zákonů upravujících práva spotřebitele se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel podle zákona č. 250/2007 CFU nebo který nakupuje zboží za účelem podnikání a ne za účelem vlastní spotřeby. Odpovědnost za vady zboží a vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, který není spotřebitel se v tomto případě řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.
 • Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Před odesláním objednávky je kupující na tuto skutečnost upozorněn a vyzván k seznámení se s těmito VOP, přičemž potvrzením svého souhlasu s těmito VOP zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 • Přílohu těchto VOP tvoří Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro spotřebitele na odstoupení od smlouvy.
 • Orgánem dohledu je Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele, tel. č .: 055/6220 781, fax č .: 055/6224 547, a Úřad veřejného zdravotnictví Slovenské republiky a regionální úřady veřejného zdravotnictví, které vykonávají státní zdravotní dozor nad kosmetickými výrobky.
 • Zbožím se rozumí produkty, které se nacházejí v nabídce společnosti DSM Kosmetika s.r.o. určené na nákup prostřednictvím systému elektronického obchodu.
 • Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 • Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Uzavírání kupní smlouvy (objednávání zboží a akceptace objednávky)
 • Koupě zboží se realizuje formou odeslání objednávky kupujícím s tím, že objednávka kupujícího musí být odsouhlasena (akceptována) prodávajícím v souladu s těmito VOP, jinak smluvní vztah nevznikne.
 • Objednávkou se rozumí objednání zboží kupujícím u prodávajícího prostřednictvím:
- vyplněného a odeslaného formuláře kupujícím na internetové stránce prodávajícího www.deadseamineral.sk,
- e-mailové zprávy zaslané kupujícím prodávajícímu na e-mailovou adresu info@deadseamineral.sk,
 • Objednávka musí obsahovat:
- jméno a příjmení kupujícího (resp. Obchodní jméno kupujícího)
- adresu jeho trvalého bydliště (resp. Sídlo nebo místo podnikání kupujícího), případně i adresu pro doručování, pokud není shodná s adresou trvalého bydliště
- e-mail
- telefonní číslo
- přesný název zboží
- počet kusů
- cenu, způsob její úhrady, požadovaný způsob dodání zboží
- pokud je kupujícím právnická osoba objednávka musí též obsahovat IČO, DIČ, DIČ
 • Za účelem využití možnosti rychlejšího nakupování na internetovém portálu, případně pro lepší informovanost o objednaném zboží, se kupující zaregistruje na www.deadseamineral.sk v registrační části internetového portálu. Na koupi zboží se povinná registrace nevyžaduje.
 • Kupující si zboží prohlíží na internetovém portálu. U zboží je uveden popis zboží, jeho dostupnost, cena s DPH a bez DPH. Kliknutím na tlačítko "Do košíku" přidá kupující zboží do své objednávky. Po ukončení nákupu, kupující objednávku odešle. Objednávka, která nebude obsahovat údaje uvedené v bodě 2.3. těchto VOP, nemusí být ze strany prodávajícího potvrzena. Ve zvláštních případech a před odesláním akceptace si prodávající vyhrazuje právo vyžádat si od kupujícího dodání dalších potřebných údajů, případně provést jejich ověření.
 • Na internetové stránce www.deadseamineral.sk jsou kupujícímu sděleny a poskytované informace podle § 3 zákona č. 102/2014 Z.z .. Kupující projevuje souhlas s těmito VOP kliknutím na příslušné políčko před odesláním objednávky na internetové stránce. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu objednaného zboží a potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle § 3 zákona č. 102/2014 Z.z ..
 • Po přijetí objednávky prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uzavření smlouvy, nazvané jako "Potvrzení objednávky", které je závazným akceptováním objednávky. Toto potvrzení zašle prodávající kupujícímu na trvalém nosiči, tj prostřednictvím mailu nebo faxu. Pokud je objednávka prodávajícím potvrzena, prodávající dodá objednané zboží v dodací lhůtě podle bodu 6.1. těchto VOP.
 • Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje následující údaje:
- název a cenu zboží
- cenu přepravy
- v některých případech manipulační poplatek
- adresu místa doručení zboží spolu s kontaktní osobou
- podmínky a způsob přepravy
 • Kupujícímu jsou odeslány v akceptační zprávě zákonem požadované informace pro spotřebitele, a to Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář odstoupení od smlouvy, resp. hypertextový link na tyto informace a dokumenty, které se kupujícímu zobrazí a kupující má právo si je uložit.
Storno objednávky a odstoupení od kupní smlouvy
 • Kupující má právo odvolat (stornovat) objednávku bez uvedení důvodu kdykoli před akceptací objednávky ze strany prodávajícího.
 • Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný e-mail atd.) Nebo se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazně změnila cena dodavatele zboží nebo jeho časová dostupnost.
 • Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky do 14 dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z .. Kupující může odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese kupující.
 • Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se
a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu.
  • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.
  • Při odstoupení od kupní smlouvy kupující odešle prodávajícímu v listinné podobě nebo e-mailem oznámení o odstoupení od smlouvy, které musí obsahovat datum objednávky zboží, specifikaci zboží, číslo faktury, jméno a adresu kupujícího a datum. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu prodávající zaslal při potvrzení objednávky.
  • Prodávající je povinen vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků, a to stejným způsobem jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.
  • Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího Treatment & Diagnostic in Israel - Dr. Kats s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
  • Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Vrácené zboží musí být v původním obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) A s originálním dokladem o koupi (fakturou). Zboží vrácené formou dobírky prodávající nepřijímá. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu a obalu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebovaný nebo znečištěný zboží apod.).

 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodávající zašle kupujícímu všechny platby, které od kupujícího za zboží přijal, a to převodem na účet nebo na adresu trvalého bydliště kupujícího, nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení vráceného zboží nebo poté, co spotřebitel prokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.
Práva a povinnosti smluvních stran
 • Prodávající je povinen na základě potvrzené objednávky odevzdat nebo dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, jakosti, termínu a zabalit ho způsobem potřebným na jeho ochranu při přepravě, vystavit a doručit fakturu kupujícímu a odevzdat kupujícímu spolu se zbožím v písemné daňový doklad. Jako záruční list slouží doklad o zaplacení.
 • Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
 • Kupující je povinen převzít zakoupené nebo objednané zboží na dohodnutém místě a v dohodnutém čase. V případě že kupující nepřevezme objednané zboží při dodání přepravcem, prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího v souladu s § 614 odst. 2 občanského zákoníku poplatek za uskladnění, který si smluvní strany dohodly ve výši 0,50 Eur za den.
 • Kupující je povinen:
- zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté době splatnosti, nejpozději však při převzetí zboží
- zaplatit náklady na doručování zboží
- potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby
 • Kupující má právo na dodání zboží v množství, jakosti, termínu a místě dohodnutém stranami v potvrzení objednávky.

Kupní cena a platební podmínky

 • Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za objednané zboží kupní cenu a cenu přepravy, která je uvedena na internetovém portálu podle prodávajícím potvrzené objednávky. Cena zboží na internetovém portálu je uvedena s DPH.
 • V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na přepravu zboží, náklady dobírky, doručování nebo poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny. Kupující je povinen nahradit tyto poplatky a náklady.
 • Objednatel může provést platbu za objednané zboží následujícími způsoby:
- platbou na dobírku (v hotovosti) při převzetí zboží
- bezhotovostním převodem na účet prodávajícího
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.
 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně přepravních nákladů a DPH.

Dodání zboží, dodací podmínky a náklady na dodání zboží

 • Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu ve lhůtě do 2-10 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky kupujícího, a to na adresu uvedenou kupujícím při vystavení objednávky a výlučně osobě, která je uvedena jako kupující. Doručovatel zboží je oprávněn u přebírající osoby vhodnými prostředky provést zjištění a ověření zda tato osoba je kupujícím a zda je oprávněná převzít zboží. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty. Poštovné a dopravní náklady hradí kupující při převzetí objednaného zboží podle zvoleného způsobu přepravy.
 • Poštovné a balné v České republice za objednávky v hodnotě do 50 € při platbě na dobírku je 3,80 € a při platbě na účet předem 2,90 € prostřednictvím České pošty nebo 4,40 € prostřednictvím kurýrní služby na dobírku a při platbě na účet 3,50 (do České republiky je poštovné 7 €). Poštovné a balné v České republice za objednávky v hodnotě nad 50 € je zdarma.
 • Vydání zboží kupujícímu je možné pouze pokud je zaplacená kupní cena a cena přepravy za dodávané zboží. Způsob dodání zboží volí kupující na internetovém portálu při objednávání zboží z prodávajícím nabízených možností.
 • Prodávající, přepravní společnost nebo zásilková služba je oprávněna avizovat dodávku, dodávané zboží. Způsob dodání zboží volí kupující na internetovém portálu při objednávání zboží z prodávajícím nabízených možností. zboží kupujícímu e-mailem, sms zprávou nebo jinou vhodnou formou (např. telefonicky). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl tyto údaje kupujícího přepravní / spediční společnosti nebo doručovateli. Kupující je povinen být zastižení na jím uvedené adrese v čase oznámeného dodání zboží.
 • Pokud kupující neoprávněně odmítne převzít zboží nebo jej opakovaně neoprávněně nepřevezme, je prodávající oprávněn si vůči němu uplatnit všechny náklady, které mu v této souvislosti vznikly.
 • V případě, že by dodací lhůta nemohla být dodržena, kupující bude o tomto informován prostřednictvím e-mailu, sms zprávou nebo telefonicky, kde mu bude sdělen možné datum dodání zboží. Pokud kupující nebude souhlasit s datem dodání, může od koupě zboží odstoupit.

Odpovědnost za vady zboží, záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží

 • Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
 • Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po jeho odhalení, tj ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
 • Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na použití a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
 • Oprávněná reklamace na zboží zakoupené na stránce tohoto internetového obchodu se vztahuje na vady materiálu, funkční chyby a nedostatky vzniklé při výrobě.
 • Záruka se nevztahuje na poškození zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu, které vznikly:

- při používání zboží v rozporu s návodem k použití nebo účelem použití

- přirozeným (běžným) nebo nadměrným mechanickým opotřebením

- znečištěním zboží nebo jeho části v důsledku zanedbání údržby nebo skladování

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá

- v důsledku zásahu do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy)

- v důsledku živelné pohromy.

 • Prodávající se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobci.
 • V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží na opravu) věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • Při uplatňování reklamace je třeba dodržet následující postup:
- kupující zašle e-mailovou zprávu prodávajícímu, kde uvedete typ zboží, jeho objednávkové číslo, číslo faktury a popis závady a do 24 hodin (v pracovní dny) budou kupujícímu zaslány informace o dalším postupu, nebo
- kupující zašle zboží na adresu společnosti DSM Kosmetika s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice spolu s popisem závady a dokladem o zaplacení, nebo
 • Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního řízení. Prodávající sdělí výsledek vyřízení reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě a to písemně prostřednictví e-mailové zprávy nebo poštou. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace u zboží, které je třeba zaslat na opravu výrobci o dobu nezbytně nutnou k této opravě.
 • Zboží na reklamaci má být doručen v čistém stavu s příslušenstvím dodaným se zbožím.
 • Prodávající při uplatnění reklamace vydá spotřebiteli potvrzení. Posouzení reklamace bez předložení zboží nebo předložení kopie dokladu o koupi není možné. 
 • Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
 • Prodávající vydá doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a právními předpisy. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že doklad o uplatnění reklamace a vyřízení reklamace bude doručen kupujícímu v souladu s právními předpisy. Při ukončení reklamačního řízení, jakož i na základě výzvy prodávajícího je kupující povinen ve lhůtě 15 dnů si převzít od prodávajícího reklamované zboží, pokud reklamace byla vybavena formou opravy, slevy, výměnou zboží (nové zboží) nebo zamítnutím reklamace. Kupující se může dohodnout s prodávajícím, že zboží bude doručeno na kontaktní adresu kupujícího.
 • Pokud si kupující nepřevezme věc ani do 30 dnů po vyřízení reklamace nebo do 30 dnů od dne opakovaného doručování zboží kupujícímu nebo si hoPredávajúci vydá doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a právními předpisy. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že doklad o uplatnění reklamace a vyřízení reklamace bude doručen kupujícímu v souladu s právními předpisy. Při ukončení reklamačního řízení, jakož i na základě výzvy prodávajícího je kupující povinen ve lhůtě 15 dnů si převzít od prodávajícího reklamované zboží, pokud reklamace byla vybavena formou opravy, slevy, výměnou zboží (nové zboží) nebo zamítnutím reklamace. Kupující se může dohodnout s prodávajícím, že zboží bude doručeno na kontaktní adresu kupujícího. nepřevezme ve stejné lhůtě od odeslání výzvy prodávajícího po ukončení reklamačního řízení na kontaktní adresu poskytnutou kupujícím, prodávající je v souladu s právními předpisy oprávněn požadovat od kupujícího plnění ve výši 0,50 eur za každý den uskladnění.

Souhlas se zasíláním reklamních materiálů

 • Potvrzením objednávky a přihlášením se do odebírání novinek dává kupující souhlas se zasíláním reklamních materiálů formou SMS, e-mailem nebo letákem došlým místa bydliště. Obvyklý čas doručení reklamních SMS je během pracovních dní, a to od 9:00 do 18:00 hod ..
 • Odhlášení odběru reklamních materiálů formou SMS a letáku do místa bydliště je možné kdykoliv a je třeba dodržet následující postup:
- odeslat e-mailovou zprávu na adresu info@deadseamineral.sk prostou žádostí o vyřazení z reklamní databáze, a uvést, o které formy zasílání novinek nemáte zájem. Ve zprávě je nezbytné uvést Vaše jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo.
 • Kupujícím uvedené formy zasílaných reklamních novinek budou vyřazeny z databáze prodejce do 24 hodin od doručení.
 • Odhlášení z odebírání novinek e-mailem se dá jednoduchým postupem, a to kliknutím na link ve spodní části e-mailu.

Ochrana osobních údajů

  • Prodávající se zavazuje respektovat soukromí kupujícího. Aby prodávající mohl nabízet služby kupujícímu, potřebuje znát některé osobní údaje kupujícího. Tyto osobní údaje prodávající zpracovává jako provozovatel ve smyslu Nařízení EPAR a chrání je před zneužitím. Kontaktní údaje prodávajícího jako provozovatele jsou uvedeny v článku 1.2. těchto VOP. Pokud je kupujícím fyzická osoba (spotřebitel), je třeba pro jeho identifikaci a dodání zboží, aby oznámil prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, adresu dodání (pokud není totožná s adresou bydliště), telefonní číslo, resp. číslo mobilní číslo a mailovou adresu.
  • Pokud je kupujícím právnická osoba, je potřebné pro jeho účetní identifikaci, aby prodávajícímu oznámil své obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ (pokud je plátcem DPH), adresu dodání (pokud není totožná s adresou sídla), telefonní číslo, mailovou adresu

 • Právním základem pro zpracování osobních údajů je nutnost použití osobních údajů pro plnění dle kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP. Kupující je před odesláním objednávky vyzván na výslovné potvrzení, že dává souhlas ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení EPAR, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje poskytnuté přes internetový portál, mailem nebo telefonicky a které jsou potřebné pro řádné vyřízení objednávky, reklamace nebo jiných právních úkonů týkajících se smluvního vztahu. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje kupujícího neposkytne třetí osobě, s výjimkou partnerů zajišťujících zprostředkování vzájemného obchodu vůči společnosti, partnerů zabezpečujících platební styk, vedení účetnictví, poskytování právních služeb a přepravce, kterému se poskytnou údaje potřebné k doručení zboží kupujícímu. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu nezbytnou pro dosažení účelu - plnění dle kupní smlouvy, případných reklamací v záruční době a nevyhnutelné, zákonem stanovené archivace. Provozovatel po slunění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 30 dnů od doručení odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu.

Závěrečná ustanovení

 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 • Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. V případě, že kupující nesouhlasí se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek, může svůj nesouhlas vyjádřit písemně. Vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
POUČENÍ O uplatnění práva SPOTŘEBITELŮ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží (platí v případě, že zboží z objednávky je dodán najednou) nebo kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží , který byl dodán jako poslední (platí v případě, že zboží z objednávky je doručován odděleně na vícekrát).
Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adrese DSM Kosmetika sro, Alvinczyho 24, 040 01 Košice nebo na e-mailové adrese info @ deadseamineral. sk.
Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali, a který rovněž najdete na internetovém portálu www.deadseamineral.sk. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.
Zašlete nám zboží zpět na adresu Alvinczyho 24, 040 01 Košice. nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty.
Přímé náklady na vrácení zboží Ponesete. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. "

Prihlásenie

Registrácia

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste vyplnili pri registrácii. Zašleme Vám e-mail s aktivačným linkom pre nastavenie nového hesla.